JIPA algemeen

Vergoeding ergotherapie
Ook in 2023 wordt ergotherapie weer vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 10 behandeluren per jaar.
Over deze vergoeding wordt wel de algemene eigen bijdrage berekend van 385,-.
Ergotherapie is tevens in diverse aanvullende verzekeringen opgenomen variërend van 2 tot 10 uur extra aanvullende uren ergotherapie.
Wij declareren de behandelingen direct aan de zorgverzekeraar.

De tarieven voor ergotherapie zijn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             – Extramurale ergotherapie behandeling: €18,50 per kwartier                                                                                                                                                                                                                                                            –  Aan huis toeslag: €28,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De tarieven kunnen variëren per zorgverzekeraar.

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kwaliteit gewaarborgd
Alle ergotherapeuten werkzaam bij JIPA zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister voor paramedici.
Daarnaast nemen we actief deel aan diverse inhoudelijke overlegorganen om de nieuwste ontwikkelingen te volgen, o.a.
–  Extramurale Ergotherapie Nijmegen
–  Overleggroep chronische pijn – Ergotherapie Nederland
–  Regionaal CVA netwerk
–  Regiogroep Kinderen

Heeft u een klacht?
JIPA is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. 
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden.
De Wkkkgz stelt, met ingang van 1 januari 2017, nieuwe eisen aan hoe zorgaanbieders waaronder paramedici de opvang en behandeling van klachten en geschillen van hun cliënten moeten organiseren. Zo moet een zorgaanbieder een klachtenregeling hebben en een onafhankelijke klachtenfunctionaris kunnen aanbieden. Ook is aansluiting bij een geschillencommissie verplicht.
De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten, als zij niet tevreden zijn over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen.

Bescherming van uw persoonsgegevens (AVG)
We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring neem dan contact met ons op. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen wanneer u bij ons in behandeling bent of wanneer u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • Gewone persoonsgegevens waaronder NAW- gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, uw e-mailadres
  • Bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid
  • De naam van uw zorgverzekeraar
  • De naam van uw andere zorgverleners
  • Tijdstip van uw afspraak
  • Betalingsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het verlenen van zorg en uitvoeren van door u gevraagde diensten
  • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier
  • Het inplannen van een afspraak

Verstrekking aan derden|
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen persoonsgegevens in dit kader alleen met de verwijzer/huisarts of hulpverleners op gebied van zorg en welzijn en leveranciers buiten onze praktijk waar dit noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg met u.
Ook moeten we persoonsgegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor het declareren van geleverde zorg.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen. Zo zorgen wij ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt telefonisch of per post de informatie verstrekt. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware voldoet aan de vereiste norm.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, we doen dit middels een (digitaal) archief. De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een ander.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

We zijn opzoek naar een ergotherapeut voor de doelgroep volwassenen. Klik hier voor de vacature